سمینار کتاب‌خانه و اهمیت آن در تعالی سطح دانشجویان

سمینار کتاب‌خانه و اهمیت آن در تعالی سطح دانشجویان

آمریت تحقیقات علمی در همکاری مدیریت کتاب‌خانه مؤسسه تحصیلات عالی زاول سمینار کتاب‌خانه و اهمیت آن در تعالی سطح دانشجویان را مؤرخ 5 ثور 1403 برگزار می‌نماید.

Leave a Reply