زاول دریک نگاه

تاریخچه زاول

موسسه تحصیلات عالی زاول به هدف بهبود کیفیت تحصیلات عالی و دسرتسی آسان و همگانی به تحصیلات عالی معیاری و ارزش محور، با رویکرد تعهد باوری و تخصص گرایی جهت تربیه کادرهای خلاق و توانا در سال ۱۳۹۱ آغاز به فعالیت نمود. مؤسسه تحصیلات عالی زاول طبق جواز رسمی شماره 73 تاریخ 20/10/1391 مقام وزارت محترم تحصیلات عالی و جواز شامره 44278 – D تاریخ 16 – 10 – 2012 اداره محترم

حمایه سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) به حیث یک نهاد علمی تحصیلی خصوصی ررسماً در افغانستان شناخته شده و فعالیت می‌نماید. این نهاد با ارایه خدمات تحصیلی – تحقیقی معیاری، نیروهای «دانا»، «توانا» و «کارآمد» را به جامعه تقدیم می‌کند. موسسه تحصیلات عالی زاول در ساختار تشکیلاتی خویش دارای معاونت‌های «علمی – تدریسی»، «امور محصلان» و «مالی و اداری» می‌باشد که هر کدام به شکل تخصصی امور موسسه را رهبری می‌کنند. موسسه تحصیلات عالی زاول، یکی از نهادهای تحصیلی با کیفیت در کشور می باشد.