پوهنحی

بریجینگ قابلگی

معرفی
مرامنامه
سیستم آموزشی
دستآورد ها
تشکیلات
مفردات درسی
آدرس ارتباطی

پوهنحی متمیم لیسانس (بریجینگ) در سال ۳۹۳۱ با ابتکار موسسه تحصیالت عالی زاول، طبق نامه شماره 48/77 مورخ ایجاد کمیسیون 1392/12/27 مورخ فیصله و 1393/1/13 وزارت محترم تحصیلات عالی رسماً تأسیس و فعالیت خویش را آغاز نموده است. قابلگی یکی از زیر مجموعه‌های علوم طبی است که دارای نقش بسیار گسترده در حیات امروزی اعم از نقش مشاوره یی، آموزشی، مراقبتی، حمایتی، درمانگری و تحقیقاتی داشته که تمام این نقش‌ها در ارتباط با مادر و کودک معنا و مفهوم پیدا می‌کند. یعنی قابله به مشاوره قبل، بعد و در هنگام ازدواج، آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبت در دوران حاملگی، ولادت، مراقبت صحی مادر و کودک، آموزش به دختران در زمینه مراقبت دوران بلوغ و بعد از آن می‌پردازند. این دانشکده شامل دیپارتمنت‌های قابلگی، نرسنگ و متمیم لیسانس بوده که در دیپارتمنت قابلگی تاکنون شش دوره فراغت و در دیپارتمنت متمیم لیسانس سه دوره فراغت موفقانه را ثبت نموده است.

دیدگاه
دانشکده متمیم لیسانس (بریجینگ) موسسه تحصیلات عالی زاول منحیث یک مرکز اکادمیک ستندرد و باکیفیت در تقدیم نسل جــوان متخصص ومتعهد به جامعه در سطح ملی و منطقه تبارز می‌نماید.

ماموریت
فــراهــم ســــازی سـهـولـت‌هـــای مـنـاسـب تحصیلی جهت ادامــه تحصیل و ارایــه آمــوزش با کیفیت و بروز بـــرای نسل جـــوان کـشـور جهت کسب اخلاق مسلکی، دانــش ومــهــارت‌هــای علمی و تخصصی.

ارزش‌ها
تخصص
کارایی
تعهد

اهداف
1 .تنظیم خانواده
2 .مشوره برای تنظیم خانواده

روش های تدریسی

  • لکچر تعاملی (interactive lecture)
  • یادگیری بر اساس حل مشکل (PBL)
  • بررسی موردی(Case study)
  • شبیه ‌سازی کلینیکی(Clinical simulation)
  • نمایش عملی( (Demonstration و تمرین عملی
  • خودآموزی فردی­­یاگروهی((Self- directed study
  • ایفای نقش (Role play)
راشده مظفری ریس پوهنحی 
تحصیلات لیسانس
شماره تماس 791290240
ایمیل آدرس bridging@zawul.edu.af
1 راشده مظفری ریس پوهنحی 
شماره تماس +93 …
ایمیل آدرس bridging@zawul.edu.af
2
مدیر تدریسی پوهنحی 
شماره تماس 0780181181
ایمیل آدرس ……

فــراهــم ســــازی سـهـولـت‌هـــای مـنـاسـب تحصیلی جهت ادامــه تحصیل و ارایــه آمــوزش با کیفیت و بروز بـــرای نسل جـــوان کـشـور جهت کسب اخلاق مسلکی، دانــش ومــهــارت‌هــای علمی و تخصصی.