اعلان بست آمر یت دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکده اقتصاد:

اعلان بست آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد، مؤسسه تحصیلات عالی زاول:

اعلان بست آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد، مؤسسه تحصیلات عالی زاول:
مؤسسه تحصیلات عالی زاول به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توانا (بست آمریت دیپارتمنت امور مالی و بانکی) پوهنحی اقتصاد خویش را به اعلان می سپارد:
شرایط استخدام:
1. داشتن سند تحصیلی حد اقل ماستری که تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد؛
2. اسناد تحصیلی حضوری از نهاد های تحصیلات عالی خارج از کشور تائیدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد؛
3. داشتن سند تحصیلی از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که سند اعتباردهی را از وزارت تحصیلات عالی کسب نموده باشند؛
4. داشتن حداقل اوسط نمرات( %75 ) فیصد، و بیش از دو مرتبه چانس در جریان تحصیل در داخل کشور را نداشته باشد؛
5. داشتن حداقل دوسال تجربه تدریس و کاری مشابه
6. عدم محکومیت به جرایم اخلاقی و جنایت توسط محکمه ذیصلاح
7. داشتن صحت جسمی، فکری و روانی
8. نداشتن مصروفیت رسمی در سایر ادارات دولتی و خصوصی
9. فارغ التحصیلان خارج از کشور حداقل فیصدی Grade B باشد
نحوه ارایه درخواست:
متقاضیان میتوانند در خواستی خویش را از تاریخ 16/11/1402 الی 30/11/1402، ضم خلص سوانح، اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی دیپلوم، کاپی تذکره تابعیت و تجربه کار به آمریت منابع بشری، مؤسسه تحصیلات عالی زاول تسلیم نموده و یا هم به ایمیل آدرس HR@zawul.edu.af ارسال نمایند.
نوت: صرف به ایمیل های پاسخ داده می شود که اسناد تحصیلی مکمل خویش را بصورت PDF ارسال نموده باشند.

Leave a Reply