بازدید هیات، تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت از مؤسسه تحصیلات عالی زاول

بازدید هیات، تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت از مؤسسه تحصیلات عالی زاول

هیات تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی در تاریخ ۲۴ و ۲۵ عقرب سال ۱۴۰۲ هریک جناب پوهنوال داکتر غلام سخی حسنی (عضو بورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی)، جناب پوهنوال داکتر بصیر احمد فروغ (عضوبورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی)، جناب پوهنمل سید جاوید عظیمی (عضو بورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی)، جناب عبدالروف فروتن (آمر اعتباردهی برنامه یی نهادهای تحصیلات عالی) از مؤسسه تحصیلات عالی زاول بازدید به عمل آوردند.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply