تقدیر از افتخار آفرینان زاول…

تقدیر از افتخار آفرینان زاول…

هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی زاول به سلسله برنامه های علمی و فرهنگی خویش، الیوم یکشنبه مؤرخ 23 میزان 1402ضمن معرفی زاول به دانشجویان جدید الشمول، طی محفل پرشکوهی از محصلین بخش های طبی( معالجوی، ستوماتولوژی ) خویش که در امتحان شورای طبی کامیاب و افتخار آفریدند، با اعطای تقدیر نامه ارجگذاری نمود‌.

Leave a Reply