معرفی ۱۷۰ دانشجو از طب معالجوی و ستوماتولوژی به شورای طبی

مؤسسه تحصیلات عالی زاول؛ به سلسله افتخارات خویش افزوده و 170 تن از دانشجوان رشته طب معالجوی و ستوماتولوژی را به شورای طبی جهت بارور شدن هر چه بیشتر این قشر معرفی می نماید.
هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی زاول سعادت و بهروزی هر چه بیشتر این جمع را از بارگاه ایزد منان مسئلت دارد.

Leave a Reply