کمیته ارتقاء کیفیت مؤسسه

معرفی

امروز یکی از مسایل مهم مورد بحث در تحصیلات عالی ارزیابی گسترده و مستمر از کیفیت تدریس است. بررسی نحوه ارزیابی کیفی صنف در دستور کار همه پوهنتون های جهان قرار دارد و به تاسی از حکم قانون اساسی دولت امارت اسلامی افغانستان مبنی بر اینکه دولت نهاد های تحصیلات عالی عمومی و تخصصی را تاسیس نماید و در این قانون بر انکشاف برنامه های آموزشی موثر و متعادل تاکید گردیده است.

وظایف کمیته

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.

اعضای کمیته

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.

درستآورد ها

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.

Leave a Reply