ستوماتولوژی

معرفی
مرامنامه
سیستم آموزشی
درستآورد ها
تشکیلات
مفردات درسی

دانشکده ستوماتولوژی در چوکات موسسه تحصیلات عالی زاول به منظور ارایه خدمات تحصیلی موثر و آموزش داکتران متخصص بنابر نیازمندی‌های جامعه در سال 1393 رسماً به فعالیت آغاز نمود. این دانشکده با داشتن استادان مجرب و دارای سویه علمی ماستری و دوکتورا در دیپارتمنت‌های پوهنتون شمول و السنه، شیف دیپارتمنت علوم رفتاری، اجتماعی و اخلاقی طبابت، شیف دیپارمتنت بیسک ساینس، شیف دیپارتمنت پاراکلینک و شیف دیپارتمنت کلینیک دانشجویان را با شیوه‌های موثر آموزش دهد. این دانشکده تا کنون توانسته است که دانشجویان را با مهارت‌های مسلکی وتخصصی به جامعه تقدیم نماید و چهار دور فراغت موفقانه را جشن بگیرد.

دیدگاه
رسیدن این دانشکده به جایگاه یک دانشکده مطرح و مبتکر آموزش و تحقیقی در عرصه ستوماتولوژی مطابق معیارها و استندردهای ملی و بین املللی.

ماموریت:
عرضه خدمات ستندرد آموزشی در رشته ستوماتولوژی (طب دندان)، تدریس موثر به بهترین شیوه‌های ممکن و فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق جهت آموزش بهترین داکتران ستوماتولوژی با قابلیت حذب در سیستم صحی افغانستان.

ارزش‌ها

فاکولته ستوماتولوژی (طب دندان) موسسه تحصیالت عالی زاول به ارزش‌های محوری مشرتک معتقد بوده و به آن تمسک می‌جوید. ارزش‌های محوری دانشکده؛ همانا ارزش‌های موسسه است که پیوسته راهنما و محرک این پوهنحی در انجام فعالیت‌های تحصیلی مداوم و موثر می‌باشد و قرار ذیل اند.
دانش Knowledge
مهارت Skills
اخالق Ethics
تعهد Commitment

اهداف و مقاصد

1.تربیت طبیب مسولیت پذیر و توامنند در عرضه خدمات با کیفیت صحی.
2.تــــربــــیــــت مــتــخــصــصــیــن کــــه تــــوانــــایــــی مــــدیــــریــــت امــــور صـــحـــی – وقـــــایـــــوی و مـــعـــالـــجـــوی را داشـــــتـــــه بـــاشـــنـــد.
3.بــــــــــــاال بــــــــــردن مــــــهــــــارت (Skills) و ظـــرفـــیـــت (Capacity) در کـنـار تخصص دانـشـجـویـان دانشکده ستوماتولوژی.
4.آمــــــاده کــــردن مــحــصلان بـــا دانــــش لازم و تـعـهـد کــافــی بـــرای ورود بـــه عــرصــه‌هـــای مـسـلـک طــبــابــت و رشــتــه ســتــومــاتــولــوژی.
5.الــــقــــا کـــــردن تــحــقــیــق و ارزش‌هــــای یـــادگـــیـــری مــســتــمــر در طـــول دوران زنـــدگـــی بــــرای دانــشــجــویــان رشــتــه ســتــومــاتــولــوژی.
6.دانشجویان را در پذیرش مسوولیت‌های بزرگتر جامعه؛ ارایه خدمات مسلکی ستوماتولوژی و اشرتاک مساعی همگانی برای ارتقا صحت آماده و ترغیب می‌نامید.

دست‌آوردها و فعالیت‌های پوهنځی ستوماتولوژی

  • دو دوره فراغت که بیشتر از هفتاد محصل ستوماتولوژیست بودند و امتحان شورای طبی را نیز موفقانه سپری نموده اند.
  • برگزاری سمینارهای علمی در راستای نیل به رسالت خویش که عبارت است از تربیه کادرهای ورزیده می‌باشد.
  • تطبیق نصاب درسی جدید وزارت تحصیلات عالی که شامل 8 سمستر درسی و یک‌سال دوره ستاژ کار عملی می‌باشد.
  • ایجاد، تجهیز و اکمال کلینیک کادری ستوماتولوژی برای کارهای عملی محصلین.
  • تجهیز کتاب‌خانه با کتاب‌های علمی و مسلکی بصورت هارد و سافت و وابستگی با کتاب‌خانه‌ای بین المللی بشکل آنلاین.
  • ایجاد تفاهم نامه با شفاخانه‌های دولتی و خصوصی جهت سکل ستاژ و کارهای عملی.
  • ایجاد تفاهم‌نامه با پوهنتون‌های ملی و بین المللی هم‌چون پوهنتون سکاریای ترکیه، پوهنتون طبی مرکزی تهران در ایران و پوهنتون سیمبایوسیس هندوستان جهت سکل ستاژ و کارهای عملی.
  • تجهیز و اکمال صنوف درسی پوهنحی با وسایل بصری و امکانات تدریسی.
  • جذب تعداد 6 تن از اساتید مجرب و متخصص دارای تحصیلات عالی به‌سویه ماستری و دکتورا در بخش‌های مختلف علمی-تدریسی.
زهرا اکبری  ریس پوهنحی
ایمیل آدرس dmd@zawul.edu.af
 شماره تماس 749455946

نصاب درسی پوهنحی ستوماتولوژی

عرضه خدمات ستندرد آموزشی در رشته ستوماتولوژی (طب دندان)، تدریس موثر به بهترین شیوه‌های ممکن و فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق جهت آموزش بهترین داکتران ستوماتولوژی با قابلیت حذب در سیستم صحی افغانستان.