دانشکده اقتصاد

استاد ببرک طیبی

ببرک طیبی (MS)

استاد دانشکده اقتصاد

«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهدِ إلَى اللَّحْدِ»؛ (از گهواره تا گور، دانش بجویید).

بیوگرافی

ببرک “طیبی” فرزند قربانعلی متولد شهرکابل، درجه تحصیل ماستردربخش امورمالی وبانکی ازفاکولته اقتصاد پوهنتون کابل.
نظربه علاقه خاص که به مسلک مقدس استادی داشتم شامل کادرمسلکی اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی گردیدم وبطور اخص سمت استادی را درانستیتوت اداره وحسابداری کابل آغاز نمودم و وظایف مختلف چون امریت دیپارتمنت و اکادمیک مینجر را انجام داده ام  و برعلاوه درنهاد های مختلف تحصیلی که تلویحاً به آن میتوان اشاره نمود، چون موسسه تحصیلات عالی زاول، پوهنتون باختر، پوهنتون دنیا دربخش های لیسانس وماستری، موسسه تحصیلات عالی فانوس، موسسه تحصیلات عالی پیشگام و موسسه جی آی زی المان به صفت ماسترترینر، ایفای خدمت به نسل جوان کشورعزیزمان نموده ام.

تحصیلات

 • مدرک ماستری(M.A ) امورمالی وبانکی پوهنتون کابل.
 • مدرک لیسانس پلانگذاری اقتصاد پوهنتون ننگرهار.
 • PAI International Center for Management Excellence
 • Maharashtra Cosmopolitan Education Society's
 • Teacher Training Program (T.L.M)

تالیفات و مقالات

 • ارتباطات تجاری ناشر: اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی.
 • نقش سرمایه گذاری خصوصی درانکشاف اقتصادی ناشر: اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی.
 • فرهنک اصطلاحات اقتصادی ناشر: اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی.
 • روابط متقابل بودجه واقتصاد ناشر: اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی.
 • روانشناسی مدیریتی ناشر: اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی.
 • سیاست بودجه ناشر: اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی.
 • تشکیل واهمیت آن در سازمان ناشر: اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی.

مهارت ها

ماسترترینر دربخش دفتر اموزشی 90%
ماسترترینر در بخش اصول تدریس80%
ماسترترینر در بخش مدیریت صنف100%