نمبرتفلن

برای دریافت معلومات با این شماره به تماس شوید.

0093-780-181-181

ایمیل آدرس

برای دریافت معلومات بیشتر می‌تواند از آدرس ایمیل دانشگاه استفاده نمائید.

info@zawul.edu.af

موقعیت

مؤسسه تحصیلات عالی زاول .ده کیپک، سرک بادام باغ، کابل، افغانستان