ورکشاپ سطوح مدیریت و نقش آن در سازمان‌ ها برگزار گردید

ورکشاپ سطوح مدیریت و نقش آن در سازمان‌ ها برگزار گردید:

آمریت منابع بشری در همکاری معاونیت مالی و اداری ورکشاپ مذکور را به تاریخ 7 جوزا 1403 در تالار کانفرانس‌های علمی زاول برای اساتید و کارمندان برگزار نمودند.
این ورکشاپ با تلاوت قرآن کریم توسط محترم دکتور عبدالمنان “کرانی” معاون علمی_تدریسی زاول آغاز گردید، سپس محترم استاد شفیق الله “نوری” معاون مالی_اداری زاول روی اهمیت تفکیک سطوح مدیریت، ترسیم سلسله مراتب، ایجاد میکانیزم تصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمان صحبت‌های مفصل نمودند.
بعد اشتراک کنندگان بشکل گروپی راجع به تفکیک سطوح مدیریت و وظایف آن در مؤسسه تحصیلات عالی زاول نظریات و پیشنهادات بسیار سازنده در عرصه اجراآت امور اداری، علمی و تحقیقی شریک نموده اند.
در آخر برنامه با دعائیه محترم مولوی معتصم باالله “عطایی” آمر ارشاد مؤسسه به پایان رسید.