سمینار روش تحقیق کاربردی را برمحور پالیسی سمینارهای صنفی” در دانشگاه زاول برگزار می‌نمایند.

سمینار روش تحقیق کاربردی را برمحور پالیسی سمینارهای صنفی" در دانشگاه زاول برگزار می‌نمایند.

با توجه به اهمیت کاربردی تحقیقات علمی، جایگاه سازنده تحصیلات عالی دوره لیسانس و بنیادین بودن این دوره هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی زاول؛ در تلاش بهینه سازی آموزش در این دوران اند.
با این حال آمریت تحقیقات علمی با همکاری مرکز انکشاف مسلکی ” سمینار روش تحقیق کاربردی را برمحور پالیسی سمینارهای صنفی” در دانشگاه زاول برگزار می‌نمایند.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره 0780181181 تماس گیرید.