تضمین کیفیت

معرفی
آمر تضمین کیفیت
روی کرد واعتبار علمی
اعتبار دهی علمی ملی
تشکیلات
چارچوب تضمین کیفیت و اعتبار دهی

اهداف دفتر

در جریان سال های اخیر، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی موجب چندین برابر شدن جمعیت دانشجویی در افغانستان شده است. از سوی دیگر کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه اصلی را به میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به دنبال آن در سال 1392 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در وزارت شکل گرفت.

مؤسسه تحصیلات عالی زاول نیز همزمان با آغاز برنامه ارتقای کیفیت در وزارت تحصیلات عالی در سال 1393 شامل این برنامه شد و به منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه های ارتقای کیفیت در همان سال دفتر تضمین کیفیت را فعال نمود.

 اهداف عمده دفتر ارتقای کیفیت بصورت زیر خلاصه می شود:

 • نهادینه سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین المللی
 • حصول اطمینان از اینکه طرزالعمل های ارتقای کیفیت نهادهای تحصیلی در مطابقت با رهنمود ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی گردیده است.
 • آماده نمودن پوهنتون برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی.
 
 
    شهید الله   شهریار
 فوق لیسانس  0707901910
آمرتضمین کیفیت دانشگاه / منشی کمیته تضمین کیفیت، تقرر و انفکاک / عضو کمیته پالسی و پلان ، فرهنگی، امتحانات، تحقیقات، بورسیه و تخفیف Qualityassurance@zawul.eud.af

لایحه وظایف:

1.تهیه پلان کاری ماهانه، سمستروار و سالانه برای جلسات و برنامه های ارتقای کیفیت مؤسسه
2.برقراری ارتباط توام با احترام متقابل به همراه اعضای کمیته ارتقای کیفیت مؤسسه، کمیته های فرعی و سایر بخش های داخلی جهت راهنمایی، هماهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط به ارتقای کیفیت
3.تهیه و ترتیب پرسشنامه ها، جداول، و فرمت های لازم برای سهولت در امور جمع آوری داده ها، دسته بندی و تجزیه و تحلیل آنها
4.گزارش دهی کتبی به معاونت علمی و ارائه مشوره های لازم در امور ارتقای کیفیت به این معاونیت
5.نظارت بر تطبیق برنامه های ارزیابی خودی در کمیته ارتقای کیفیت مؤسسه و کمیته های فرعی
6.شناسایی موانع و مشکلات موجود در رابطه با تطبیق پلان های ارتقای کیفیت مؤسسه و ارائه راهکار برای رفع موانع
7.اجرای وظیفه در کمیته ارتقای کیفیت مؤسسه به عنوان منشی جلسات
8.گردآوری مواد و مستندات لازم و نگارش ارزیابی خودی مؤسسه
9.مطالعه دقیق گزارشات، پلان ها و تمامی مواد و اسناد مربوط به ارتقای کیفیت، تجزیه و تحلیل و ارائه آن به معاونت علمی
10.برقراری ارتباط مفید و موثر با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و نمایندگی از مؤسسه در آن ریاست
11.حفظ، نگهداری و آرشیف اسناد مربوط به ارتقای کیفیت

با به ‌میان آمدن اداره‌ی جدید در افغانستان، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مووسسه‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، جمعیت دانشجویی در افغانستان چندبرابر شده است. از سوی دیگر، کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه‌ی اصلی را به‌میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه، بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به‌دنبال آن در سال 1391 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در چوکات وزارت تحصیلات عالی شکل گرفت. مؤسسه تحصیلات عالی زاول همزمان با آغاز برنامه‌ی ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی، شامل این برنامه شد و مطابق با رهنمود ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، به‌منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه‌های ارتقای کیفیت و کسب اعتبار ملی و بین‌المللی، در سال 1393 واحد داخلی ارتقای کیفیت را فعال کرد.

هدف عمومی واحد ارتقای کیفیت داخلی، ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در مؤسسه است؛ اهداف مشخص این واحد عبارت‌اند از:

 • نهادینه‌سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین‌المللی؛

 حصول اطمینان از این‌که کارشیوه‌های ارتقای کیفیت نهاد تحصیلی در مطابقت با رهنمود ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی شده است؛

 • انکشاف، حفظ و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی و دیدگاه مثبت مردم نسبت به مؤسسهاز طریق اقدامات و اجراآت پایدار ارتقای کیفیت؛
 • ایجاد یک تصویر خوب از مؤسسهکه اعتماد شرکای ذیربط را توسط ارایه‌ی شفافیت، حساب‌دهی و اجراآت خوب در تمام ساحات اداری به‌دست بیاورد؛

آماده کردن مؤسسه برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار

تحصیلات عالی زاول، منحیث مؤسسه تحقیق‌محور، ارزیابی کارکردهای خویش را در اولویت قرار داده است. این مؤسسه در سال 1393 شامل برنامه‌ی تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی شد؛ مؤسسه تحصیلات عالی زاول با تطبیق نمودن عملی معیارهای مربوط، مرحله‌های اول و دوم اعتباردهی در سال 1400شامل پروسه اعتباردهی گردیده است و قرار است با تکمیل توصیه‌ها و پیشنهادهای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، به هدف اساسی که کسب مرحله سوم اعتباردهی میباشد نایل آید.

تشکیلات سازمانی

خلاصه ی معیارهای ارتقای کیفیت و اعتبار دهی

 1. معیار ماموریت و استراتیژی: موسسه دارای یک ماموریت و پلان استراتیژیک واضح میباشد که برای تمام شرکای کاری قابل فهم بوده و این پلان اساسات تصمیم گیری و تخصیص منابع را برای موسسه فراهم می نماید.
 2. معیار سهمگیری در جامعه و انکشاف: موسسه سهم ارزشمندی را در جامعه، منطقه، محل و انکشاف ملی ایفا مینماید. این امر در اهداف استراتیژیک منعکس یافته و پیرامون اتخاذ تصامیم و فعالیت های کارمندان و محصلان آگاهی میدهد.
 3. معیار حاکمیت، رهبری و اداره: حاکمیت، رهبری و اداره موسسه روی رسیدن به ماموریت و اهداف استراتیژیک آن متمرکز میباشد.
 4. معیار منابع مالی و اداری: منابع موسسه غرض نیل به ماموریت و پلان استراتیژیک تخصیص داده شده و تنظیم میگردد.
 5. معیار برنامه های اکادمیک: برنامه های اکادمیک با ماموریت موسسه مطابقت داشته و غرض کسب اطمینان از آوردن اصلاحات دوامدار بررسی و مرور میشود.
 6. معیار تحقیق: موسسه در نظر دارد تا فعالیت های تحقیقی خویش را انکشاف داده و اطمینان می دهد که استادان به طور فعال در کارهای تحقیقی مشغول میباشند.
 7. معیار استادان و کارمندان: موسسه استادان و کارمندان خویش را مقرر، مدیریت و انکشاف داده تا اطمینان دهد که قادر به رسیدن به ماموریت و اهداف استراتیژیک خویش میباشد.
 8. معیار تجارب محصل: موسسه از ایجاد فضای متبتی اطمینان میدهد که در آن محصلان میتوانند بهتر بیاموزند، انکشاف یابند و موفقیت کسب کنند.
 9. معیار ارتقای کیفیت و بهبود: موسسه غرض بررسی و اصلاحات دایمی در کیفیت جنبه های فعالیت هایش ساختار ها و پروسه هایی را روی دست دارد
 10. معیار کتابخانه و منابع معلوماتی: موسسه، دسترسی محصلان و استادان به کتابخانه و منابع معلوماتی مناسب را مهیا میسازد.
 11. معیار تدریس، تکنالوژی معلوماتی و سهولت ها: املاک موسسه تحصیلی و زیربنای تکنالوژی معلوماتی در دستیابی به ماموریت و اهداف استراتیژیک موسسه کافی میباشد.