جریان بازدید هیأت محترم لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام

جریان بازدید هیأت محترم لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام

جریان بازدید هیأت محترم لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام از مؤسسه تحصیلات عالی زاول.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply