سمینار علمی “اساسات ECG”.

سمینار علمی “اساسات ECG”.
دانشکده طب معالجوی و مرکز انکشاف مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی زاول، خرسند است که به ادامه برنامه‌های علمی-تحقیقی و مسلکی خویش، اینک سمینار علمی “اساسات ECG” را برای محصلین این مؤسسه برگزار می‌کنند.
دانشجویان زاول و سایر علاقمندان، می‌توانند با اشتراک در این برنامه، به اندوخته‌های علمی و تحصیلی شان، بیافزایند.
ورود اشتراک کنندگان آزاد است.!
آدرس: ده‌کیپک، سرک بادام باغ، کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۸۰۱۸۱۱۸۱

Leave a Reply