کمیته فارغان

هدف

تطبیق طر العمل ها و اسناد تقنینی و ارا محترم تحصیعا عالی و تحصیعا عالی اول و حصول اطمینان ا
تزمیل و صحت معلوماا مربوط به طی مراحل اسناد فارغین و همچنان رسیدگی به امور و سوابق تحصیلی فارغ التحصیعن

وظایف

وظایف و مسئولیت ها:
کمیته فارغان وظایف ذیل را جهت برآورده شدن اهداف فوق به پیش می برد:
1 .ترتین و تنظیم پعن کاری ماهوار ، سمستروارو ساالنه در مطابقت به پعن عمومی اداره بمنظور دستیابی به اهداف
تعین شده.
2 .تهیه آجندای جلسه ی فارغان با ملوره و هماهنگی رؤسای پوهنحی ها و تز یر آن به اداراا ذیربط
3 .برگزاری جلسه ی کمیته فارغان دو بار در هر سمستر مطابق به نیا مندی های مطروحه ا طرف ریاست های پوهنحی
ها و فارغ التحصیعن و در صورا ضرورا می تواند تعداد جلساا بیلتر گردد، اما پیلنهاد آن توسط یزی ا
اعضای کمیته بصورا اضطراری مطرح و مورد توافق همگان باید قرار گیرد.
4 .به اشتراک گذاشتن همۀ فیصله های جلساا مندرج در کتاش ثبت جلساا کمیته فارغان، به حاضرین در جلسه
5 .انسجام و هماهنگی فارغ التحصیعن جهت برگزاری جلن فراغت آنها بخاطر تنظیم و آمادگی هرچه بهتر برگزاری
جلن.
6 .تنظیم وتدویر محفل فراغت فارغ التحصیعن در هماهنگی باآنان
7 .تهیه بروشورها، تبریک نامه، تقدیرنامه، تحسین نامه و رهنمودهای مخصوص محفل فراغت و کارا های دعوا
محافل فراغت
8 .اتخاذ تصامیم عادالنه درجهت تامین اهداف کمیته به دور ا هرگونه معحظاا جنسی، قومی، مذهبی، لسانی و
سمتی.
9 .بررسی همه جانبۀ عرایض، شزایاا و سایر موارد تحصیلی و انضباطی که ا جانن فارغان، استادان و محصعن در
امور مربوط به فارغان به این کمیته ارجاع می گردد.
15
10 .رسیدگی به تمام موارد تخلفاا، تخطی ها، جعل اسناد، تزویر، تقلن، و یا استفاده ا نام مؤسسه و
مدارک آن بدون داشتن عضویت در این مؤسسه مطابق به الیحه نظم و دسپلین
11 .رسیدگی به سوء استفاده های فارغان ا آثارعلمی و فزری دیگران مانند: نقل همه و یا یک بخش ا
آثار دیگران به نام خود در نوشتن مقاالا، پروژه های تحقیقی، مونوگراف ها، رساله ها، تیزس های ماستری و
دکتورا و یا تألیفاا کتاش درسی و تهیهء مواد درسی بدون ارایه مرجع آن.
12 .استعمال نظریاا، مفزوره ها و تجارش دیگران بدون استیذان آنها و یا بدون معرفی منبع و یا مرجع و
استفاده آن با تغییر جمعا و یا عباراا دیگر.
13 .هماهنگی با اعضای کمیتهجهتتنظیم امور فارغان، تنظیم امور مونوگراف ها، جمع آوری جدول کریدا
ها و گزارش دهی بروقت به معاونیت امور محصعن، ریاست دانلگاه و همچنان به و ارا محترم تحصیعا عالی.
14 .ارتباط و هماهنگی با المنای )فارغان دانلگاه( تحصیعا عالی اول در جهت کاریابی، ارتقای ظرفیت،
سزالرشیپ، با اریابی و دیگر مسایل مهم مرتبط به فارغان.
15 .تعقین و پیگیری فیصله های شورای علمی اول در رابطه به امورفارغ التحصیعن و ستاژران.
16 .همزاری با رئیس مؤسسه در امور فارغان و دادن ملوره برای بهبود امور فارغان.
17 .اتخاذ تدابیر ضروری و بروقت برای آنعده ا محصلین که عدم تزمیل کریدا و یا باقیدار ا سمستر های
قبلی اند.
18 .ار یابی و بررسی لست فارغان، کتاش فارغان، اسناد و سوابق تحصیلی آنها برویت اصل اسناد و جداول
نتائج.
19 .مدیریت و پیلبرد تمام موارد مربوط به فارغان و تزمیل و طی مراحل اسناد ایلان بلمول اجرااا ال م در
مورد صدور و تزمیل سرتیفیزیت ها، دیپلوم ها و ترانسزریپت ها و همچنان تهیه تصدیقنامه های تحصیلی برای
فارغان.
20 .اجرای سایر وظایفی که طبق قوانین و اصول جاری مؤسسه به این کمیته تفویض می گردد.

اعضای کمیته

اعضای کمیته اصلی فارغان موسسه
1 استاد فرید قناعت :رئیس کمیته درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: معاون امور محصلان
2 استاد ساره شهپر: منشی درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: مدیر فارغان
3 استاد فیض الله عبید: معاون درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه:مدیر محصلان
4 استاد وثیق الله ابراهیمی : عضو درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: مدیر آرشیف
5 استاد عبدالمنتقیم رحمانی: عضو درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: مدیر تدریسی پوهنحی های طبی
6 استاد نورالله ویرا: عضو درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: مدیر تدریسی پوهنحی های غیر طبی
7 استاد محمود آرین: عضو درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: آمر PDC
نوت : اعضای کمیته میتوانند توسط رئیس کمیته دعوت شوند ویا تغیر وتبدیل گردند.

دستآورد ها

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.