دانشکده اقتصاد

معرفی مختصر دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی زاول نظربه نیاز مندی‌های جامعه در سال 1392/11/30 طی حکم شماره (7357) در چوکات این موسسه در مطابقت به طرزالعمل وزارت محترم تحصیلات عالی تاسیس گردید. اولین دوره فارغان این دانشکده در سال 1396 تقدیم جامعه گردیده اند. بیشتر از نود فیصد اساتید این دانشکده از پوهنتون‌های مختلف داخلی و خارجی ماستری خویش را اخذ نموده و مصروف تدریس در این پوهنحی می‌باشند. پوهنحی اقتصاد با داشتن تجهیزات معیاری که شامل صنوف درسی مجهز، کامپیوتر لب، كتاب‌خانه مجهز در رشته اقتصاد، مديريت و حسابداری بوده و به منظور غنامندی آن مطابق پلان استراتژیک این پوهنحی اقدامات بیشتری  صورت خواهد گرفت، و امكانات لازم مطالعه، سهولت‌های تکنالوژی و غیره نیز مهیا می‌باشد. هم‌زمان با تأسیس این پوهنحی فعالیت‌های خویش را در دو دیپارتمنت (دیپارتمنت امور مالی و بانکی و دیپارتمنت اداره و تجارت) آغاز نمود که خوش بختانه توانستیم تا اکنون از دیپاتمنت امورمالی و بانکی خویش چهار دوره دانشجویان را تقدیم جامعه نماییم. همچنان قابل یاد آوری است که در این پوهنحی دروس در چهار سمستر عمومی و یا مشترک بوده و در سمستر پنجم نظر به انتخاب محصلین به دیپارتمنت‌های امور مالی و بانکی و دیپارتمنت اداره و تجارت تقسیم بندی می‌شود. سیستم درسی در این پوهنحی به شکل کریدیت مطابق لایحه کریدیت وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان بوده و مدت دوره تحصیل در این پوهنحی چهار سال تحصیلی که هشت سمستر می‌شود، می‌باشد. نصاب درسی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی زاول به شکل معیاری نظر به نیازمندی‌های با زار کار و  نیاز سنجی آموزشی تهیه و تدوین گردیده که جواب گوی نیازمندی‌های جامعه امروزی می‌باشد. این پوهنحی دارای پلان راهبردی پنج ساله تائید شده بوده که در مطابقت با پلان راهبردی خویش پلان‌های عملیاتی، پلان تطبیقی و پلان کاری خویش را ترتیب نموده و به پیش می‌برد.

 پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی دارای دید گاه و ماموریت مشخص بوده که اهداف و مقاصد کلی این پوهنحی را در بر می‌گیرد.

دیدگاه:

اراده برآنست تا با ارایه خدمات ارزشمند، تدریس باکیفیت، تحقیقات علمی و کنفرانس‌های علمی پوهنحی اقتصاد را به یکی از معتبر ترین پوهنحی‌های کشور مبدل نماییم.

ماموریت:

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی زاول با ارائه تدریس، اندوخته‌های علمی با کیفیت مبتنی بر بازار کار و نیروی انسانی متخصص و کار آمد جهت پاسخ گوئی به نیازمندی‌های اقتصادی، مدیریتی، انکشافی واجتماعی جامعه تلاش می‌نماید.

ارزش ها:

 • آزادی آفرینش علمی و فکری؛
 • احترام به قوانین ملی و بین المللی
 • کار آفرینی و آینده نگری؛
 • رعایت اصل مشارکت و اجتناب از تمرکز گرائی در امر مدیریت و رهبری؛
 • شفافیت و حسابدهی؛
 • احترام به اصول توسعه پایدار انسانی؛
 • سهمگیری فعالی در انکشاف جامعه؛

اهداف دانشکده اقتصاد

 • تربیه محصلین با شناخت نظری و عملی در جهت پیش‌برد امور سازمان‌ها منحیث یک مدیر مسلکی و با تجربه؛
 • گسترش شناخت مرتبط با دانش علوم انسانی به جامعه به محصلین برای رفع نیازمندی‌های  متمرکز به کارکردهای سازمانی؛
 • گسترش شناخت و مهارت‌ها به سطح ملی برای توسعه جامعه؛
 • گسترش شناخت و مهارت‌های لازم به محصلین برای تحلیل مسایل جامعه در محیط کاری و رفع موانع فرا روی آن‌ها؛
 • ارتباط دادن محصلین در طول دوره آموزشی به سازمان‌ها و مراکز علمی در سطح ملی؛
 • معیاری سازی دانشکده اقتصاد با تکیه بر معیارهای وزارت تحصیلات عالی ؛
 • ایجاد دیپارتمنت‌های جدید؛
 • به‌روز بودن  نصاب تحصیلی معیاری هشت سمستر؛
 • تربیت نیروی فنی، متخصص و  کارشناس برای پاسخ‌گویی به نیازهای هر دو سکتور (دولتی و خصوصی)؛
 • آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز نهادهای داخلی و خارجی؛
 • تربیت نیروهای توانمند برای مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست گذاری‌های اقتصادی؛
 • جذب کادرهای علمی دارای سطح تحصیلات ماستری و دکتورا به طور دایمی؛
 • رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی؛