اعلان بست آمریت محصلان مؤسسه تحصیلات عالی زاول:

اعلان کاریابی:

اعلان بست آمریت محصلان مؤسسه تحصیلات عالی زاول:
مؤسسه تحصیلات عالی زاول بمنظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توانا بست آمریت محصلان خویش را به اعلان می سپارد:
شرایط استخدام:
1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس که تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد؛
2. اسناد تحصیلی حضوری از نهاد های تحصیلات عالی خارج از کشور تائیدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد؛
3. داشتن سند تحصیلی از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که سند اعتباردهی را از وزارت تحصیلات عالی کسب نموده باشد؛
4. داشتن حداقل دوسال تجربه کاری
نحوه ارایه درخواست:
متقاضیان میتوانند در خواستی خویش را از تاریخ 17/12/1402 الی 28/12/1402، ضم خلص سوانح، اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی دیپلوم، کاپی تذکره تابعیت و تجربه کار به آمریت منابع بشری، مؤسسه تحصیلات عالی زاول تسلیم نموده و یا هم به ایمیل آدرس HR@zawul.edu.af ارسال نمایند.
نوت: صرف به ایمیل های پاسخ داده می شود که اسناد تحصیلی مکمل خویش را بصورت PDF ارسال نموده باشند.

Leave a Reply