اعلان کاریابی:

کاریابی:

مؤسسه تحصیلات عالی زاول بمنظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد متخصص و توانا در پوهنحی های طب معالجوی، ستوماتولوژی و کمپیوتر ساینس به سویه دکتر، ماستر و متخصص کادر های علمی دایمی خویش را برای سال تحصیلی 1403 به اعلان می سپارد:
شرایط استخدام:
1. داشتن سند تحصیلی دکترا، ماستر، متخصص، MD، DMD و PharmD که تائید شده وزارت تحصیلات عالی و سند تخصص تاییدی وزارت صحت عامه باشد؛
2. دارنده گان سند تحصیلی حضوری از نهاد تحصیلات عالی خارج از کشور تائیدی وزارت تحصیلات عالی باشد؛
3. داشتن سند تحصیلی از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی ای که سند اعتباردهی را از وزارت تحصیلات عالی کسب نموده باشد؛
4. داشتن حداقل اوسط نمرات( 80 ) فیصد در دوره لیسانس و بیش از سه مرتبه مشروط نبودن درمضامین مختلف در جریان تحصیل در داخل کشور؛
5. عدم محکومیت به جرایم اخلاقی و جنایت توسط محکمه ذیصلاح؛
6. داشتن صحت جسمی، فکری و روانی که توانایی تدریس را داشته باشد؛
7. نداشتن مصروفیت رسمی در سایر ادارات دولتی و خصوصی؛
8. فارغ التحصیلان خارج از کشور حداقل فیصدی Grade B باشد؛
9. سپری نمودن امتحانات معلومات دینی، زیان انگلیسی طبق لایحه.
نحوه ارایه درخواست:
متقاضیان میتوانند در خواستی خویش را از تاریخ 10/11/1402 الی 30/11/1402، ضم خلص سوانح، اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی دیپلوم و کاپی تذکره تابعیت به معاونیت علمی، مؤسسه تحصیلات عالی زاول تسلیم نموده و یا هم به ایمیل آدرس Teachersmanager@zawul.edu.af ارسال نمایند.
نوت: صرف در ایمیل های پاسخ داده می شود که اسناد تحصیلی مکمل( دوره لیسانس، ماستری، دکترا و تخصص) خویش را بصورت PDF ارسال نموده باشند.

Leave a Reply