سمینار کمکهای اولیه برگزار گردید!

سمینار کمکهای اولیه!

این سمینار تحت عنوان احیای مجدد قلبی ریوی یا CPR که شامل موضوعات .DRS. CAB.D و CHOKING میگردید بتاریخ 26 و 27 جدی از ساعت 1 الی 3 بعدازظهر برای اعضای کدری، دوکتوران و ستاژران شفاخانه کدری و تدریسی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل از طرف موسسه تحصیلات عالی زاول توسط داکتر عصمت الله رحیمی، استاد و ریس پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه تحصیلات عالی زاول به مدت دو روز در اطاق کانفرانس های علمی آن شفاخانه، دایر گردید.
آنجا که شایسته شماست گام بردارید

Leave a Reply