هیات بازنگری مرحله اول اعتباردهی وزارت تحصیلات از مؤسسه تحصیلات عالی زاول…

هیات بازنگری مرحله اول اعتباردهی وزارت تحصیلات از مؤسسه تحصیلات عالی زاول

طبق گزارش و نتیجه بازدید هیات قبلی تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات به مؤرخ ۲۴و ۲۵ عقرب سال ۱۴۰۲ به تعقیب آن هیات بازنگر مرحله اول اعتبار دهی هریک جناب استاد شاکر وحیدی(ریٔس تضمین کیفیت و اعتبار دهی)، استاد عبدالروف فروتن (آمر اعتباردهی برنامه یی نهادهای تحصیلات عالی)، استاد پوهنوال داکتر غلام سخی حسنی(استاد دانشگاه طبی کابل)، استاد پوهندوی رضوان الله ممله وال(استاد دانشگاه ننگرهار) و استاد پوهندوی سلطان محمد سیرت (استاد دانشگاه ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان) به تاریخ ۳۰ عقرب الی ۵ قوس سال ۱۴۰۲ از عموم بخش های این مؤسسه بازدید به عمل آورده، اصولی و قانونی انجام وظایف نمودند.
هیات رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی زاول از برخورد نیک و دانشمندانۀ ایشان اظهار سپاس و قدر دانی نموده از بارگاه ایزد منان خواهان موفقیت و پیشرفت روز افزون برای نهادهای تحصیلی کشور می باشد.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply