برنامه سیر علمی دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی زاول از نمایشگاه تحقیقی-علمی دانشگاه المصطفی:

برنامه سیر علمی دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی زاول از نمایشگاه تحقیقی-علمی دانشگاه المصطفی:

چهار شنبه مورخ 22 قوس 1402 جمع کثیری از دانشجویان با حضور داشت استاد فرید قناعت معاون امور محصلان، استاد رحیم حسین حسینی آمرتحقیقات علمی، استاد جمال الدین سلیمانی آمر دیپارتنمت قضا وسارنوالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، و همچنین دانشجویان دانشکده های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، کمپیوترساینس، و دیگر استادان و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی زاول از نمایشگاه مذکور که در محوطه دانشگاه المصطفی برگزار شده، بازدید نمودند.
#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply