روند ارزیابی امور اکادمیک و اداری دانشکده ها و دیپارتمنت‌های مؤسسه تحصیلات عالی زاول…

روند ارزیابی امور اکادمیک و اداری دانشکده ها و دیپارتمنت‌های مؤسسه تحصیلات عالی زاول!

بر اساس طرزالعمل تضمین کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی زاول، پروسه ارزیابی امور اکادمیک و اداری دانشکده ها و دیپارتمنت ها بر اساس چک لست ها از جانب اعضای کمیته تضمین کیفیت که در رآس آن معاون صاحب علمی قرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.
مؤسسه تحصیلات عالی زاول در راستای تطبیق معیار ها و ارتقای کیفی و کمی مؤسسه و تمام امور آن تعهد داشته و در این راستا تلاش می نماید.

#زاول؛ نماد از دانش، اخلاق، مهارت و تعهد

Leave a Reply