dmd

معرفی
مرامنامه
دست‌آوردها
نصاب درسی
تشکیلات

دانشکده ستوماتولوژی در چوکات موسسه تحصیلات عالی زاول به منظور ارایه خدمات تحصیلی موثر و آموزش داکتران متخصص بنابر نیازمندی‌های جامعه در سال 1394  رسماً به فعالیت آغاز نمود. این دانشکده با داشتن استادان مجرب به سویه علمی ماستری .دوکتورا و لیسانس  در دیپارتمنت کلینیک و دیپارتمنت‌های پاراکلینک دانشجویان را با شیوه‌های موثر آموزش میدهد . این دانشکده تا کنون توانسته است در هشت  دور فراغت دانشجویان زیادی را با مهارت‌های مسلکی وتخصصی به جامعه تقدیم نماید.

 دیدگاه:                                                                                                            
رسیدن این دانشکده به جایگاه مطرح و مبتکر آموزشی و تحقیقی در عرصه ستوماتولوژی مطابق معیارها و استندردهای ملی و بین المللی

ماموریت:                                                                                                  
عرضه خدمات ستندرد آموزشی در ساحه   ستوماتولوژی (طب دندان)، تدریس موثر به بهترین شیوه‌های ممکن و فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق جهت آموزش بهترین داکتران ستوماتولوژی با قابلیت حذب در سیستم صحی افغانستان

ارزش‌ها:

دانشکده  ستوماتولوژی (طب دندان) مؤسسه تحصیالت عالی زاول به ارزش‌های محوری مشترک معتقد بوده و به آن تمسک می‌جوید. ارزش‌های محوری دانشکده  همانا ارزش‌های مؤسسه است که پیوسته راهنما و محرک این دانشکده در انجام فعالیت‌های تحصیلی مداوم و موثر می‌باشد و قرار ذیل اند.

 اهداف و مقاصد:

 1. تربیت داکتر مسولیت پذیر و توانمند در عرضه خدمات با کیفیت صحی.
 2. تــــربــــیــــت مــتــخــصــصــیــن کــــه تــــوانــــایــــی مــــدیــــریــــت امــــور صـــحـــی  وقـــــایـــــوی و مـــعـــالـــجـــوی را داشـــــتـــــه بـــاشـــنـــد.
 3. بـلند بــــــــــردن مــــــهــــــارت (Skills) و ظـــرفـــیـــت (Capacity) در کـنـار تخصص   دانشجویان دانشکده  ستوماتولوژی.
 4. آمــــــاده کــــردن مــحــصلان بـــا دانــــش لازم و تـعـهـد کــافــی بـــرای ورود بـــه عــرصــه‌هـــای مـسـلـک طــبــابــت و رشــتــه ســتــومــاتــولــوژی.     
 5. الــــقــــا کـــــردن تــحــقــیــق و ارزش‌هــــای یـــادگـــیـــری مــســتــمــر در طـــول دوران زنـــدگـــی بــــرای دانــشــجــویــان رشــتــه ســتــومــاتــولــوژی.
 6. دانشجویان را در پذیرش مسوولیت‌های بزرگتر جامعه ارایه خدمات مسلکی ستوماتولوژی و اشتراک مساعی همگانی برای ارتقا صحت آماده و ترغیب  مینمابد.
 • بیشتر از 158 دانشجو ستوماتولوژی در هشت دوره فراغت که اکثریت ایشان امتحان شورای طبی را نیز موفقانه سپری نموده اند.
 • برگزاری سمینارهای علمی در راستای نیل به رسالت خویش که عبارت است از تربیه کادرهای ورزیده.
 • تطبیق نصاب درسی تایید شده وزارت تحصیلات عالی که شامل 8 سمستر درسی و یک‌ سال دوره ستاژ کار عملی در شفاخانه ها می‌باشد.
 • ایجاد، تجهیز و اکمال کلینیک کادری ستوماتولوژی برای کارهای عملی دانشجویان در داخل مؤسسه
 • تجهیز کتاب‌خانه با کتاب‌های علمی و تحصصی رشته ستوماتولوژی بصورت هارد و سافت و وابستگی با کتاب‌خانه‌ های بین المللی بشکل آنلاین.
 • امضا تفاهم نامه همکاری با شفاخانه‌های دولتی و خصوصی جهت سیکل های کار های عملی و ستاژران .
 • امضا تفاهم‌ نامه همکاری با دانشگاه‌ های ملی و بین المللی همچون دانشگاه سکاریای ترکیه، دانشگاه طبی مرکزی تهران در ایران و دانشگاه سیمبایوسیس هندوستان جهت سیکل ستاژ و کارهای عملی.
 • تجهیز و اکمال صنوف درسی دانشکده با وسایل بصری و امکانات تدریسی.
 • با داشتن اساتید مجرب و متخصص دارای تحصیلات عالی به ‌سویه لسانس ماستری و دکتورا .

نصاب درسی پوهنحی ستوماتولوژی

تطبیق نصاب درسی تایید شده از طرف  وزارت تحصیلات عالی که شامل 8 سمستر درسی و یک‌ سال دوره ستاژ کار عملی در طول 5 سال تکمیل میگردد  وبه سویه  DMD فارغ التحصیل میگردد

سیستم آموزشی

 این دانشکده بر اساس لایحه سیستم کریدت ارائه می­شود که هر کریدت شانزده ساعت درسی را دربرمی گیرد. تعداد کردیت­های این دوره 204 کریدیت می باشد و دانشجویان برای تکمیل این دوره تحصیلی این تعداد کریدیت­ها را باید بگذرانند. مطابق لایحه سیستم کریدت مدت تحصیل در این دوره حداقل 5 سال بشمول ستاژ می­باشد

دوره‌ی تحصیل طب ستوماتولوژی شامل سه بخش می باشد:

پاراکلینیک: در این دوره مضامین اساسی و پیش نیاز برای دوره کلینیک، خوانده می شوند. دانشجویان مؤظف اند که ابتدا این دوره را سپری نموده و بعداً وارد دوره کلینیک شوند، دراین دوره دروس‌ نظری و عملی در داخل دانشکده فراگرفته می شوند.هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك آن و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك، پتالوژیک و مكانيزم­هاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب­هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجویان با اصول مسائل صحی است.

کلینیک : دانشجویان بعد از سپری نمودن دوره پاراکلینیک وارد این دوره می شوند. در این دوره، اکثر مضامین اختصاصی می باشند. دروس نظری در داخل دانشکده و عملی در شفاخانه فراگرفته می شود که شامل دوره­ های عملی از جمله باقيمانده نظری از دروس عمومي و اختصاصی می گردد.

ستاژ : دانشجویان بعد از سپری نمودن دوره کلینیک وارد مرحله ستاژ می شوند. این مرحله را دانشجو نظر به تعداد کریدت‌های مضامین کلینیکی، عملاً در شفاخانه‌ها تحت نظر استادان کادر و متخصص سپری می نمایند.

 هدف اساسی از این مرحله تشخیص امراض از دیدگاه کلینیکی و لابراتواری همچنان بدست آوردن توانایي­‌هاي لازم جهت بكارگیری انديشه و استقلال فکری و نتيجه­‌ گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحیح  با مریض و طراحی تدابیر وقایوی و تداوی می­باشد.

ریس دانشکده……. داکتر عصمت الله رحیمی

معاون دانشکده…….

تدریسی ………………..

تکنیشن لابراتوار ……………

امر دیپارتمنت کلینیک .

امر دیپارتمنت پاراکلینیک

کمیته ها …….

کارمند اداری دانشکده……… عبدالحق شریفی

شرایط پذیرش فارغان صنوف دوازده

 • کاپی شهاد‌ت‌نامه ویا نمرات سه ساله .
 • کاپی تذکره.
 • فورم تاییدی فراغت از مکتب مربوطه.
 • 9 قطعه عکس ( 4/3 )
 • سپری نمودن امتحان کانکور.

شرایط پذیرش فارغان 14 پاس یا دوره انستتیوت

 • کاپی شهاد‌ت‌نامه ویا نمرات سه ساله.
 • کاپی مدرک 14 همرا با نمرات دوره انستتیوت
 • کاپی تذکره.
 • فورم تاییدی فراغت از انستتیوت مربوطه.
 • 9 قطعه عکس ( 4/3 )
 • سپری نمودن امتحان کانکور اختصاصی.

شیوۀ پرداخت فیس

مؤسسۀ تحصیلات عالی زاول همواره سعی ورزیده است تا زمینۀ دسترسی به تحصیلات عالی را برای همگان به صورت یکسان فراهم سازد. این نهادِ تحصیلات عالی، برای آن عده از افرادی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند زمینه‌های تحصیلی عالی مانند ارائۀ تخفیف‌های ویژه و بورسیه‌های تحصیلی را فراهم می‌نماید.

فیس کانکور فیس داخله فیس اصلی با تخفیف اقساط قابل پرداخت فیس
500 افغانی 3500 افغانی 54600 افغانی 12000 افغانی دانشجویان میتوانند فیس سمستر وار خویش را در سه قسط پرداخت نمایند.

عرضه خدمات ستندرد آموزشی در رشته ستوماتولوژی (طب دندان)، تدریس موثر به بهترین شیوه‌های ممکن و فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق جهت آموزش بهترین داکتران ستوماتولوژی با قابلیت حذب در سیستم صحی افغانستان.