کتاب خانه

 کتابخانه

مؤسسه تحصیلات عالی زاول به منظور مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر محصلان اطاق خاص را به نام کتابخانه پوهاند دوکتور محمد افضل انور تأسیس نموده که مجهز با کتاب های درسی و text book های معلوماتی در تمام رشته ها بوده و همچنان دارای تسهیلات کمپیوتری متصل با انترنت، سیستم تهویه عصری، کتابخانه الکترونیکی و پروجکتور میباشد.

این کتابخانه، دارای یک آمریت می باشد که در رأس آن یکی از اعضای پر کار مسلکی و اکادمیک بوده و در امر بهبود وضعیت کتابخانه گامهای ارزنده را برداشته است.

این کتابخانه دارای فضای آرام کاملأ دور از سرو صدا بوده، در یک وقت گنجایش  بیش از۵۰ محصل را دارا میباشد.

این کتابخانه در حدود ۲۳۲۵ جلد کتاب چاپی و به تعداد ۵۱۰۰ جلد کتاب دیجیتالی مباشد.