کمیته فرهنگی

هدف

همزاری در امر اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مؤسسه

وظایف کمیته

رئیس کمیتۀ امور فرهنگی وظایف و مسؤولیت های ذیل را عهده دار میباشد:
1 .ترتین پعن کاری هفته وار، ماهوار، سمستروار و ساالنه کمیته
2 .رهنمایی کمیته های فرهنگی فاکولتههایمربوط بهمؤسسهدرراهتحقق وانزلاف مستمرفعالیت
های فرهنگی
3 .تلویق و ترغین اساتید، کارمندان و محصعن مؤسسه به منظور سهمګیری جدی و دوامدار در
کارهای فرهنگی
4 .تدویر محافل، کنفرانس ها، سیمینارها، ورکلاپ ها، نمایلها و سایر برنامه های فرهنگی
5 .به راه اندا ی رقابت های علمی میان محصعن مؤسسه و سایر مؤسساا تحصیعا عالی
6 .ایجاد انجمن و اتحادیه محصعن مؤسسه و نظارا ا برنامه های آنها
7 .اعطای جوایز تلویقی به اساتید، کارمندان، محصعن، ور شزاران مؤسسه و مهمانان بیرونی
8 .برقرار نمودن روابط فرهنگی با سایر نهاد های تحصیعا عالی
9 .ایجاد برنامه های آمو شی بصیرا های اسعمی بخاطر تربیه سالم محصعن با روحیه دینی و
اسعمی
10 .دعوا ا نخبه دانلمندان و محققان کلور غرض ارایه کنفرانس ها و یا اشتراک در محافل و
برنامه های علمی و فرهنگی مؤسسه
11 .اجرای سایر وظایف که طبق احزام قانون و ضرورا مبرم مؤسسه سپرده میلود.

اعضای کمیته

اعضای کمیته اصلی فرهنگی موسسه
1 استاد سید احمد حیران: رئیس کمیته درجه تحصیل : ماستر موقف در موسسه: معاون اداری و مالی
2 استاد محمود آرین:معاون کمیته درجه تحصیل: لسانس موقف در مؤسسه: آمر PDC
3 استاد داوود کریمی:منشی کمیته درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: مدیر نشرات
4 استاد فرید قناعت : عضو درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه:معاون امور محصلان
5 استاد شهیدالله شهریار: عضو درجه تحصیل: لسانس موقف در موسسه: آمر تضمین کیفیت
6 استاد محمد هاشم شهپر: عضو درجه تحصیل :لسانس موقف در موسسه: آمر روابط عامه
7 داکتر محمد ذاکر ایاز: عضو موقف در موسسه: MD رئیس پوهنحی طب معالجوی
8 استاد امین الله رسولی: عضو درجه تحصیل : ماستر موقف در موسسه: رئیس پوهنحی بریجینگ
9 استاد زهرا اکبری: عضو درجه تحصیل : لسانس موقف در موسسه: رئیس پوهنحی طب ستوماتولوژی
10 استاد سید طالب مجددی عضو ماستر موقف در موسسه: رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
11 استاد حسین بهکار: عضو درجه تحصیل : ماستر موقف در موسسه: رئیس پوهنحی کمپیوترساینس
12 استاد وثیق الله غیاثی: عضو درجه تحصیل : لسانس موقف در موسسه: رئیس پوهنحی اقتصاد
نوت : اعضای کمیته میتوانند توسط رئیس کمیته دعوت شوند ویا تغیر وتبدیل گردند.

دستآورد ها

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.