ورکشاپ روش تدریس (PBL-CBL) در مؤسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردید…

Latest Past Events

ورکشاپ روش تدریس (PBL-CBL) در مؤسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردید…

: معاونیت علمی با همکاری آمریت انکشاف مسلکی ورکشاپ روش تدریس (problem based learning- Case based learning) را مؤرخ 18 عقرب 1402بشکل تیئوری و عملی توسط استاد محمد جاوید صمدی برای اساتید این مؤسسه برگزار نمود. و همچنان برای تطبیق بیشتر این روش صنف‌های جداگانه PBL در مؤسسه ایجاد گردید، رهبری مؤسسه سعی دارد روش […]

سمینار آموزشی هک و امنیت شبکه…

سمینار ( آموزشی هک و امنیت شبکه): این سیمینار توسط مرکز انکشاف مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی زاول به مدت (2) روز از تاریخ 13 الی 14 عقرب سال 1402 با اشتراک جمع کثیری از دانشجویان در تالار مؤسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردید. در این سیمینار پیرامون آشنایی با شبکه، امنیت شبکه، انواع ویروس‌ها ، […]