اطلاعیه آغاز کورس تقویتی زمستانی آناتومی برای عموم دانشجویان

اطلاعیه آغاز کورس تقویتی زمستانی آناتومی برای عموم دانشجویان

اطلاعیه آغاز کورس تقویتی زمستانی آناتومی برای عموم دانشجویان طب معالجوی، ستوماتولوژی و دوکتوران بشکل حضوری با داشتن صنوف لابراتوار مجهز.
شیوه تدریس : بشکل لکچر و عملی (بالای مدل، اناتومی 3D ، ویدیو.
شامل مفردات درسی در سه دوره:
دوره اول:
– General Anatomy
– Upper limb Anatomy
– Lower limb Anatomy
– Clinical key points
دوره دوم:
– Thorax anatomy
– Abdomen anatomy
– Pelvic anatomy
– Clinical key points
دوره سوم:
– Head anatomy
– Neck anatomy
– Neuroanatomy
– Clinical key points
مدرس: داکتر راشد رهنورد – متخصص جراحی و امراض گوش و گلو.
استاد مؤسسه تحصیلات عالی زاول
تایم درسی: ۹ الی ۱۱ قبل از ظهر
مدت برنامه: ۱۰ جدی ۱۴۰۲ الی ۱۵ حوت ۱۴۰۲
آغاز دوره اول: ۱۰ جدی ۱۴۰۲
آدرس: سرای شمالی – سرک بادام باغ ، مؤسسه تحصیلات عالی زاول
شماره واتساپ: ۹۳۷۶۵۵۸۷۹۶۹ 📱
یادداشت:
– در ختم برنامه برای فارغان کورس تصدیق نامه معتبر از طرف مؤسسه تحصیلات عالی زاول در نظر گرفته شده است.
– روز اول تدریس برای عموم علاقه مندان رایگان میباشد.
– برای دانستن فیس به شماره وتس آپ به تماس شوید.
#فراگیری دانش و_مهارت های ارزشمند.