معرفی
معاونیت مالی و اداری برحال
وظایف
تشکیلات
آدرس ارتباطی

معاونیت مالی و اداری یکی از واحدهای کلیدی و ستون فقرات موسسه بوده که در پرتوی دیدگاه، ماموریت و اهداف استراتژیک موسسه تحصیلات عالی زاول زیر نظر ریاست این موسسه، تمام برنامه‌های مالی و اداری موسسه را به عهده داشته، عرضه خدمات مالی و اداری معیاری و با کیفیت، طرح و برنامه ریزی فعالیت مالی، تدارکات، خدماتی، استخدام و انفکاک، ارتقاء مطابق اصول و  قانون اعضای اداری و خدماتی، ارزیابی کارمندان اداری، خدماتی، نظارت و بررسی فعالیت مالی واداری، فعال ساختن کمیته های مختلف متمم برنامه های مالی واداری و غیره موارد، از مهمترین اهداف معاونیت مالی واداری در موسسه میباشد.

معاونیت مالی و اداری با طرح و تفکر خلاق، همگام با نیازمندی های امور مالی و اداری مطابق به ستندردهای ملی و بین المللی و معیارهای وزارت تحصیلات عالی در چهارچوب پلانهای انکشافی و علمیاتی موسسه تحصیلات عالی زاول غرض بلند بردن روند خدمات مالی و اداری و شفافیت، بدون در نظرداشت تبعيض نژادی، ملیتی و قومی، کار و فعاليت می نمايد.

برای دیدن پروفایل استاد شفیق الله نوری روی اسم آن کلیک نماید.

Leave a Reply