1399

الف:   معلومات در مورد بازدید:

 1. اعضای تیم ارزیابی کننده:
 • محترمه پوهنمل داکتر نجیبه یفتلی
 • محترمه داکتر زینب ابوالفضل
 • محترم داکتر امین الله رسولی
 • محترم استاد وثیق الله غیاثی
 • محترم داکتر سلام احمد صمیم
 • محترم استاد محمد حنیف فرهاد
 • محترم داکتر حفیظ الله میرزا
 • محترم استاد عبدالکبیر جوزجانی
 • محترم شهیدالله شهریار
 • اهدف بازدید:
 • ارائه فیدبک به منظور اصلاح کلی فاکولته ها
 • ارزیابی از کیفیت فاکولته ها در مورد شامل شدن در پروسه اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی
 • مشاهده مستندات موجود در فاکولته ها
 • آگاهی دهی در مورد پروسه اعتبار دهی برای کادر علمی و اداری فاکولته ها
 • ساحات بازدید شده:
 • ارزیابی خودی فاکولته ها
 • ارزیابی فعالیت های علمی و اداری فاکولته ها
 • ارزیابی فعالیت های مدیر تدریسی فاکولته ها
 • ارزیابی و نمره دهی معیارات 11 گانه
 • مشاهده مستندات تضمین و ارتقاء کیفیت فاکولته ها
 • مشاهده ضمائم ارزیابی خودی برای مرحله اول و دوم اعتبار دهی

ب:   نتایج ارزیابی:

ارزیابی از فاکولته ها در چهار بخش صورت گرفته است:

 1. ارزیابی از فعالیت های علمی و اداری فاکولته
 2. ارزیابی از فعالیت های مدیریت تدریسی
 3. ارزیابی از معیارات 11 گانه
 4. ارزیابی از مستندات فاکولته

ب

 • نتایج ارزیابی فعالیت های علمی و اداری فاکولته:
نتایج ارزیابی فعالیت های علمی و اداری
شمارهفاکولتهنمره اخذ شده (%)
1اقتصاد70
2متمم لسانس72
3طب ستوماتولوژی60
4حقوق و علوم سیاسی85
5طب معالجوی63
6کمپیوتر ساینس58

موارد قابل اصلاح برای فعالیت های علمی و اداری فاکولته ها قرار ذیل است:

 • پلان عملیاتی برای ارزیابی خودی فاکولته به گونه جداگانه و خلاصه تهیه گردد.
  • فاکولته ها نیاز به ساختن پالیسی بهبود تدریس دارد که در مشوره با آمرین دیپارتمنت ساخته شده و تائید شورای علمی فاکولته را داشته باشد.
  • مرور به بروزسازی نصاب مطابق چکلست وزارت تحصیلات عالی تکمیل گردیده جهت تائیدی ارائه گردد.
  • فاکولته ها نیاز به ایجاد انجمن محصلان نخبه را دارد که در برخی موارد با آنان مشوره صورت گیرد.
  • فاکولته ها نیاز به تدارک برنامه های طویل المدت و کوتاه مدت برای ارتقای ظرفیت استادان خود در همکاری با مرکز انکشاف مسلکی دارد.
  • فاکولته نیاز به تمرکز بیشتر روی برنامه های تحقیق و سیستم مدیریتی آن دارد.
  • لست منابع، وسایل و اجناس فاکولته در اداره موجود باشد و شخص مسول ویا معتمد آن تعیین گردد.
  • اتحادیه فارغان تشکیل شده و ارتباط مستند با ایشان برقرار گردد.
  • فاکولته ها در امر ارسال گزارشات به آمریت تضمین کیفیت و معاونیت علمی اجرات به وقت نماید.
  • فاکولته ها در امر ایجاد ارتباط در سکتور مربوط خود نیاز به پیشرفت بیشتر دارند.

برای انکشاف علمی و اکادمیک فاکولته نیاز به ایجاد توامیت ها و اتباطات نزدیک با دیگر فاکولته‌های اقتصاد در داخل و خارج کشور دارد.

نتایج ارزیابی فعالیت های مدیریت تدریسی

نتایج ارزیابی فعالیت های مدیریت تدریسی
شمارهفاکولتهنمره اخذ شده (%)
1اقتصاد91
2متمم لسانس91
3طب ستوماتولوژی85
4حقوق و علوم سیاسی85
5طب معالجوی88
6کمپیوتر ساینس80

موارد قابل اصلاح برای مدیریت های تدریسی قرار ذیل است.

 • تقسیم اوقات برای جلسات شورای علمی و کمیته ها تهیه و در مدیریت نصب گردد.
 • تمام اسناد و اواراق که مربوط مدیریت تدریسی میگردد باید نزد خود مدیر تدریسی حفظ گردد. اگر ضرورت به حفظ اسناد در ریاست فاکولته باشد موجودیت یک کاپی از اوراق در مدیریت تدریسی الزامی میباشد.
 • اسناد استاد رهنما با تعداد محصلین مربوط استاد مطابق لایحه کریدت در مدیریت موجود باشد.
 • مدیر تدریسی آگاهی کامل از پروسه ارتقای کیفیت و اعتبار دهی داشته باشد.
 • گزارش سمستروار در مقابل شکایات و پیشنهادات استادان و محصلان به ریاست فاکولته ارسال گردد.
 • پروسه مجازات و مکافات بیش از پیش مستند سازی گردد.
 • حاضری استادان و محصلان مطابق به لایحه ترتیب و در اخیر هر سمستر گزارش آن ارائه گردد.
 • یک کاپی از تمام لوازم فاکولته از نزد بخش های مربوطه اخذ گردیده نگهداری گردد.
 • قراردادهای اساتید با لایحه وظایف آن بدون کمبودی در مدیریت موجود باشد.
 • قرارداد خط برای استادان که در چندین فاکولته تدریس میکنند با تفکیک فاکولته موجود باشد. در صورت نبود قراردادخط برای استادان پوهنتون شمول قراردادخط از نزد مدیریت استادان اخد گردد.

نتایج ارزیابی معیارات 11 گانه

نتایج ارزیابی معیارات %
شمارهفاکولته1234567891011مجموع معیارات
1اقتصاد668185527320887075308670
2متمم لسانس855063626630706370508668
3طب ستوماتولوژی964553506820747660507966
4حقوق و علوم سیاسی858185637860827680639478
5طب معالجوی967775527335807875508673
6کمپیوتر ساینس705065506720688860539566
مجموع8364715571317775704988 

موارد قابل اصلاح برای معیارات 11 گانه قرار ذیل است:

 • ماموریت و دیدگاه با تائیدی شورای علمی چاپ گردد.
 • مکتوب تائیدی پلان استراتیژیک و مکانیزم تهیه آن ضمیمه گردد.
 • پلان عملیاتی و تطبیقی سالانه در مطابقت پلان استراتیژیک تهیه گردیده به تائیدی شورا های علمی ضمیمه گردد.
 • از مشارکت فارغان در جامعه مستند سازی گردد.
 • تقسیم اوقات، مصوبات و گزارش جلسات کمیته ها و شورای علمی موجود باشد.
 • گزارش از عملکرد رئیس فاکولته، معاونین، آمرین دیپارتمنت موجود باشد.
 • لایحه وظایف تمام تشکیل موجود با امضا شخص مسول موجود باشد.
 • اسناد اشتراک اعضای اداری فاکولته در تهیه پلان مالی 5 ساله مستند سازی گردد.
 • مستندات شامل ساختن اصول تدریس شاگرد محوری در نصاب تحصیلی موجود باشد.
 • شواهد تفاهم نامه ها در سطح موسسه و فاکولته در اداره فاکولته موجود باشد.
 • فعالیت های کمیته تحقیق (مصوبات، آجندا گزارش) مستند موجود باشد.
 • تمام فعالیت های تحقیق در سطح موسسه که مربوط فاکولته میگردد در اداره فاکولته مربوط باشد.
 • برنامه و ورکشاپ های انکشافی که در سطح فاکولته و موسسه جهت توسعه مهارتهای تحقیقی استادان صورت گرفته است با اسناد و شواهد در اداره فاکولته موجود باشد.
 • اسناد استادان دایمی با قراردادها و لوایح وظایف آنها در اداره فاکولته موجود باشد.
 • اسناد کارمندان اداری فاکولته با قراردادها و لوایح وظایف آنها در اداره فاکولته موجود باشد.
 • پلان عملیاتی استادان و کارمندان در فاکولته موجود باشد.
 • طرزالعمل  تالیف و نشر آثار در فاکولته نگهداری شده با استادان شریک ساخته شود.
 • سیستم سوابق محصلان و سروی سمستروار محصلان در اداره فاکولته موجود باشد.
 • شواهد استخدام جذب فارغان به صفت استاد ویا کارمند موجود باشد.
 • اسناد تخفیف برای محصلان نخبه، انترنت و تمام موارد حمایوی محصل در سطح موسسه ویا فاکولته در اداره فاکولته موجود باشد.
 • آگاهی ها وطرزالعمل های انظباطی در دسترس محصلان از طریق نصب آن در دهلیزها و نشر آن در وبسایت صورت گیرد.
 • فعالیت کمیته تضمین کیفیت در سطح فاکولته مستند سازی گردیده گزارشات کمیته موجود باشد.
 • ارتباط کمیته تضمین کیفیت با دیپارتمنت ها، ریاست فاکولته و کمیته اصلی مستند سازی گردد.
 • شواهد موجودیت کتابها مطابق نصاب و تناسب محصلان در ادراه فاکولته موجود باشد.
 • شواهد از شمولیت پلان انکشافی سهولت های تدریسی در پلان استراتیژیک فاکولته موجود باشد.
 • لست از تمام منابع فاکولته و لوازم آن در فاکولته موجود باشد.

نتایج ارزیابی مستندات تضمین و ارتقای کیفیت فاکولته

نتایج ارزیابی مستندات تضمین و ارتقاء کیفیت
شمارهفاکولتهنمره اخذ شده (%)
1اقتصاد48
2متمم لسانس62
3طب ستوماتولوژی47
4حقوق و علوم سیاسی64
5طب معالجوی53
6کمپیوتر ساینس50

موارد قابل اصلاح برای مستندات قرار ذیل است:

 • شواهد پلان بهبود تدریس استاد که بر اساس فیدبک محصلان آماده شده باشد موجود باشد.
 • ارزیابی اصلاحی دیپارتمنت صورت گیرد.
 • پلان بهبود تدریس دیپارتمنت موجود نیست.
 • از هر دیپارتمنت به صورت جداگانه گزارش تهیه گردد.
 • اسناد کارهای عملی (رهنمود، طرزالعمل، حاضری…..) تهیه گردد.
 • دیدگاه و ماموریت با تائید شورای علمی موسسه به صورت بنر چاپ شده نصب گردد.
 • پلان انفرادی برای مامورین فاکولته تهیه گردد. (رئیس فاکولته، آمر دیپارتمنت، مدیر تدریسی)
 • نیازسنجی آموزشی برای سال بعدی به گونه جامع تر تهیه گردیده شامل پلان عملیاتی گردد.
 • از برنامه ها (سیمینار، کنفرانس و ورکشاپ ها) در سطح موسسه و فاکولته مستند سازی گردد و یک کاپی از گزارشات ار بخش مربوطه اخذ گردد (گزارش، حاضری، عکس ها)
 • پلان انکشاف منابع انلاین تهیه گردیده شامل پلان عملیاتی سال بعدی گردد.
 • لایحه وظایف استاد رهنما مطابق به سیستم کریدت از بخش مربوطه اخذ گردد.
 • سروی محصلان صورت گرفته با سیستم سوابق آن مستند سازی گردد.
 • تجدید و انکشاف نصاب تحصیلی مستند سازی گردد.
 • پلان انکشاف تحقیق و یا استراتیژی جداگانه برای تحقیق تهیه گردد.
 • شواهد تحقیقات از قبیل (لیست تحقیقات سه سال اخیر، شواهد شریک ساختن تحقیقات با استادان) مستند سازی گردد.
 • شواهد اشتراک در کنفرانس ها ملی و بین المللی مستند سازی گردد.
 • برای هر کمیته به گونه جداگانه و خلاصه پلان عملیاتی تهیه گردد.
 • احصایه صنوف درسی، محکمه تمثیلی، اجناس و غیره دارایی های فاکولته به گونه مستند موجود باشد.

نتیجه گیری کلی و موانع عمده در مسیر پیشرفت فعالیتهای ارتقاء کیفیت فاکولته ها

کیفیت فاکولته نظر به معیار های تعیین شده وزارت محترم تحصیلات عالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمرات اخذ شده و نظر نهایی در مورد فاکولته ها اوسط تلقی میگردد. موسسه برای شامل در روند ارزیابی نیاز به کار جدی و اساسی دارد. ارزیابی نشان میدهد که در صورت پیشرفت در اموری که در گزارش آمده است فاکولته ها میتوانند به سطح معقول از کیفیت برسند و به خوبی از مراحل اول و دوم اعتباردهی عبور نمایند.

تمام دانشکده دارای نقاط ضعف مشترک هستند. بزرگترین این ضعف ها فعالیت کم کمیته ها، کمبود توامیت ها و فعالیت کم در بخش تحقیق است.

نبود مرکز تحقیق در سطح موسسه یک مانع عمده در مسیر فعالیت های تحقیق است. در کنار آن در سطح فاکولته ها کمیته های تحقیق نیز تقریبا غیر فعال میباشند.  کمیته های تحقیق فرعی فاکولته باید بیش از پیش فعال گردد و موارد که شامل گزارش میباشد رفع گردد.

در بخش توامیت ها و ارتباطات فاکولته ها نیاز به فعالیت بیشتر دارند. همچنان از عموم توامیت ها و تفاهم نامه های انجام شده توسط اداره موسسه در اداره فاکولته مربوطه سند موجود نیست.

ضعیف ترین بخش فاکولته ها مستند سازی برنامه ها میباشد. نیاز است اسناد و گزارش برنامه ها برای ارتقاء کیفیت توحید گردیده و یک کاپی آن در ادره فاکولته موجود باشد.

پلان های عملیاتی برای فاکولته ها، دیپارتمنت ها و کمیته ها نیاز به تهیه و یا اصلاح دارد. شواهدی کافی از انجام فعالیت ها مطابق پلان و شامل ساختن موارد انجام نشده در پلان سال بعدی در فاکولته ها موجود نیست، تهیه چکلیت های نظارتی برای این بخش الزامی میباشد. در تمام فاکولته ها بعضی از فعالیت های ارتقاء کیفیت شامل پلان عملیاتی فاکولته نگردیده است. شماری از فعالیت های که شامل پلان است نیز مطابق به پلان عملی نشده است. این دو دلیل از دلایل عمده عدم پیشرفت فعالیت های ارتقاء کیفیت تلقی میگردد.

نتایج توحیدی ارزیابی فاکولته ها 
شمارهفاکولتهعلمی و اداری %تدریسی%معیارات%مستندات%مجموع %
1اقتصاد7091704870%
2متمم لسانس7291686273%
3طب ستوماتولوژی6085664765%
4حقوق و علوم سیاسی8585786478%
5طب معالجوی6388735369%
6کمپیوتر ساینس5880665065%
مجموع69 %86 %71 %53 % 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *