ماموریت:


موسسه تحصیلات عالی زاول دسترسی آسان و همگانی را به تحصیلات عالی معیاری و ارزش محور با عرضه خدمات تحقیقاتی و تدریسی مبتکرانه فراهم ساخته و خدمتگار شایستۀ برای جامعه افغانستان” میباشد