لابراتوارهای طبی

لابراتوار اناتومی

مؤسسه تحصیلات عالی زاول برای محصلان فاکولته های طب معالجوی و ستوماتولوژی، زمینه انجام دروس عملی را ایجاد نموده است. این موسسه دارای لابراتوار های جداگانه مانند:لابراتوار کیمیا، بیولوژی، فزیولوژی،هستولوژی، مایکروبیولوژی، بیوشیمی، اناتومی، فارمکولوژی و پرازیتولوژی میباشد.

لابراتوار دندان

مؤسسه تحصیلات عالی زاول برای محصلان فاکولته های طب معالجوی و ستوماتولوژی، زمینه انجام دروس عملی را ایجاد نموده است. این موسسه دارای لابراتوار های جداگانه مانند:لابراتوار کیمیا، بیولوژی، فزیولوژی،هستولوژی، مایکروبیولوژی، بیوشیمی، اناتومی، فارمکولوژی و پرازیتولوژی میباشد.

لابراتورا کیمیا و فیزیک

مؤسسه تحصیلات عالی زاول برای محصلان فاکولته های طب معالجوی و ستوماتولوژی، زمینه انجام دروس عملی را ایجاد نموده است.

این موسسه دارای لابراتوار های جداگانه مانند:لابراتوار کیمیا، بیولوژی، فزیولوژی،هستولوژی، مایکروبیولوژی، بیوشیمی، اناتومی، فارمکولوژی و پرازیتولوژی میباشد.