شوراها و کمیته ها

کمیته‌ها و شوراهای فعال دانشگاه قرار زیر می‌باشد:

 1. شورای علمی پوهنتون ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 2. کمیته تضمین کیفیت ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 3. کمیته بهبود و انکشاف نصاب ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 4. کمیته تقرر و انفکاک ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 5. کمتیه پلان وپالسی ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 6. کمیته دعوت و ارشاد ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 7. کمیته تحقیق ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 8. کمیته آموزش الکترونک  ( که در رأس آن معاونت علمی و تدریسی است)
 9. کمیته امتحانات (که در رأس آن معاونت امور محصلان است)
 10. کمیته فارغان (که در رأس آن معاونت امور محصلان است)
 11.  کمیته نظم و دسپلین محصلان ( که در رأس آن معاونت امور محصلان است)
 12. کمیته فرهنگی ( که در رأس آن معاونت اداری و مالی است)
 13. کمیته جندر ( که در رأس آن معاونت اداری و مالی است)
 14. کمیته مالی ( که در رأس آن معاونت اداری و مالی است)