دیدگاه


موسسه تحصیلات عالی زاول میخواهد منحیث بهترین کانون علمی – آموزشی و تحقیقاتی مبتکر، مطابق به نیازهای در حال رشد، خدمات با کیفیت تحصیلات عالی را به جامعه عرضه نماید.