ترانسپورت

ترانسپورت

برای سهولت هرچه بیشتری محصلان عزیز و کارمندان خویش، این مؤسسه دارای ترانسپورت که دارای موتر های نوع کاستر و کرولا میباشد، است.