مدیریت عمومی فارغان

مدیریت فارغان


این مدیریت تمام اسناد مربوط به امور فارغان را به عهده داشته وظایف و مسئولیت های وی طبق لائحه و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی و مؤسسه تحصیلات عالی زاول قرار ذیل می باشد

اهداف


تصدیق و طی مراحل اسناد فارغین موسسه تحصیلات عالی زاول مطابق قانون، لوایح و طرزالعمل وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه.