تحقیق!

این مرکز به منظور رسیدن به اهداف بلند علمی خود، با تشکیلات منسجم و کمیته های تحقیقی اهداف ذیل را دنبال میکند:
تدوین طرح جامع تحقیقی و هدايت تمامی امور پژوهشی زاول و ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای تحقیقی شعبات مختلف زاول؛
حمایت از انجام انواع طرح های تحقیقی وتوسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه های اجتماعی و طبعی؛
کمک به تولید و انتشار علوم از طریق طی مراحل چاپ کتاب، مقالات و مجلات علمی؛
جذب گروه نویسنگان و پژوهش گران کارآمد به¬منظور رشد، بالندگی، خلاقیت در فرایند پژوهش و تولید دانش؛
ایجاد رابطه با مراکز تحقیقاتی و نهاد های علمی و فرهنگی کشور؛ هم آهنگی امور پژوهشی و تحقيقاتی در راستای اهداف اساسی و پلان استراتژیک دانشگاه؛
تهیه پلان کاری کوتاه مدت، وسط مدت و سالانه برای امور پژوهشی و نشراتی؛
بلند بردن ظرفیت کمی و کیفی پژوهشی و استفاده اعظمی از امکانات موجوده زاول؛
ايجاد هماهنگی برنامههای تحقيقاتی دانشگاه با وزارت تحصیلات عالی و سایر وزارتخانهها؛
اطاعت از مقررات و فرمایشات وزارت فرهنگ و وزارت تحصیلات عالی در برنامه های نشراتی و تحقیقاتی؛
تقويت بنيه¬ی مالی دانشگاه از طریق مطالعه، تدوین و تجاری¬سازی طرحها و برنامههای پژوهشی؛
تقويت بنيه¬ی مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجراي طرحها و برنامههای تحقيقاتی كه از سوی دولت و يا بخش خصوصی داخلی و خارجی پيشنهاد میگردند؛
توسعه روابط بين دانشگاه با دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی به¬منظور جلب همكاری آنان در زمينههای تحقيقاتی و برقراری سمينارها و كنفرانسهای علمی؛
برگزاری سمينارها و كنفرانسهای علمی مختلف با همكاری و هماهنگی دانشكدهها؛
نظارت بر تهيه و تنظيم موضوعات پژوهشی برای پاياننامههای دانشجويان و پخش و نشر پایان نامه های برتر دانشجویان در مجله علمی؛
تحقیق و مطالعه و تهیه شیوه های مدرن و کار آمد بازار یابی در جهت معرفی دانشگاه زاول به مردم و جذب بیشتر دانشجو؛