لایحه وظایف کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت

الف) در مورد برنامه ‎های تضمین کیفیت و اعتباردهی

۱- تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی،
۲- نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنځی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده،
۳- تهیه ګزارش ارزیابی خودی نهاد تحصیلی،
۳- بررسی گزارش ارزیابی خودی پوهنځی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده،
۵- همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری،
۶- آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان ستراتیژیک موسسه مربوط و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی،
۷- ارایۀ مشوره به رییس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت پوهنځی‎ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه‎ها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه‎های علمی مؤسسه،
۸- تهیه اسناد مناسب برای کمیتۀ به اساس بازنگری از فعالیت‎های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنځی،
۹- حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیتۀ، بحث‎ها با پوهنځی‎ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه،
۱۰- برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی،
۱۱- اجرای سایر وظایف مربوط ارتقای و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح محول میگردد،

ب) در مورد اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت

۱- تهیه یک پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‎ها برای تمام معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی،
۲- تهیه میکانیزم برای تطبیق پلان عملیاتی و ارایۀ راه‏های بیرون رفت از موانع تطبیق آن،
۳- نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح نهاد تحصیلی،
4- نظارت از تطبیق پلان ستراتیژیک ملی وزارت و پلان ستراتیژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربعوار در زمینه،
5- تدویر محافل برای تطبیق پلان‎ها و برنامه‏های تضمین کیفیت در سطح نهاد تحصیلی،
6- تطبیق سایر برنامه‏های که از طرف ریاست ارتقای کیفیتوزارت محول میگردد،
7- تهیه و تطبیق نوآوری‏ها و برنامه‏های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می‏گردد،
8- نظارت از بودجه و کمک‏ها برای نهادهای تحصیلی برای مصرف جهت تطبیق پلان عملیاتی، پلان استراتیژیک و سایر پلان‏ها،
9- نظارت و بررسی از تطبیق خط مشی یاد دهی و یادگیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی در سطح نهاد تحصیلی،

ج) در مورد نظارت و بررسی از تمام امور اکادمیک

حسب حکم شماره (۴۹۳۳/۳۷۸۴) مؤرخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی نظارت و بررسی، از تمام امور اکادمیک به دوش کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی است که شامل وظایف ذیل می‎باشد: ۱- نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۲- نظارت و بررسی از تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۳- نظارت و بررسی امور تدریس بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایۀ گزارش به ریاست راتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۴- نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۵- نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد ضرورت، سامان و آلات لابراتواری کارهای عملی و تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت، بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۶- نظارت و بررسی از میتودهای درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش بعد از ختم سمستر به ریاست ارتقای کیفیتبعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۷- نظارت و بررسی سمستروار از مواد درسی، لکچر نوت‎ها و سایر مواد برای اصلاح و ستندرد شدن، با تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیتبعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۸- نظارت وبررسی دقیق از تطبیق کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی،
۹- نظارت و بررسی از شفافیت جریان تقرر و ترفیعات علمی در طول سال و تهیه گزارش به شورای علمی نهاد تحصیلی،
۱۰- نظارت از نظم و دسپلین نهاد تحصیلی و ارایۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی،
۱۱- نظارت از کار برد تکنالوژی جدید در جریان تدریس و چگونگی تطبیق تقسیم اوقات سمستر،
۱۲- نظارت و بررسی از فعالیت‏های اکادمیک دیپارتمنت‏ها و پوهنځی‏ها، ۱۳- نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‏ها، طرزالعمل‏ها و سایر اسناد تقنینی ساحه اکادمیک،
۱۴- نظارت و بررسی از عرضه خدمات علمی، تحقیقی، نشراتی طبق مواد مقرره استقلالیت مالی پوهنتون‎ها،