سمینار علمی پیرامون دانشگاه‌ و بایسته‌های تحقیق برای کادر علمی، اداری اساتید و دانشجویان این مؤسسه در تالار ابو علی سینای دایر نمود.

سمینار علمی پیرامون دانشگاه‌ و بایسته‌های تحقیق برای کادر علمی، اداری اساتید و دانشجویان این مؤسسه در تالار ابو علی سینای دایر نمود.
آمریت تحقیق مؤسسه تحصیلات عالی زاول در ادامه سلسله برنامه‌های علمی – تحقیقی و ظرفیت‌سازی، این‌بار با حضور داکتر امان‌الله فصیحی؛ مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور فرهنگی و منابع بشری، سمینار علمی را پیرامون “دانشگاه‌ و بایسته‌های تحقیق” به تاریخ 11 اسد سال جاری برای کادر علمی، اداری اساتید و دانشجویان این مؤسسه در تالار ابو علی سینای دایر گردید.