برنامه واکسیناسیون (کوید-19) در مؤسسه تحصیلات عالی زاول…

برنامه واکسیناسیون (کوید-19) در مؤسسه تحصیلات عالی زاول…
برنامه واکسیناسیون (کوید-19) در مؤسسه تحصیلات عالی زاول برای بار دیگر تطبیق گردید، این پروسه برای امروز نیز ادامه دارد.
نکته: دانشجویانی که تا هنوز دریافت نکرده‌اند، امروز فرصت دارند در دانشگاه واکسین را دریافت نمایند.