آمریت جندر مؤسسه تحصیلات عالی زاول ساعت 11:00 قبل از ظهر امروز پنجشنبه 14قوس سال جاری سیمیناری را به مناسبت کمپاین 16 روزهء محو خشونت علیه زنان دایر نمود .دراین سیمینار هیئت رهبری ،استادان ،کارمندان و جمع غفیری از محصلین اعم از ذکور واناث اشتراک نموده بودند.

2019-12-05

برنامه باتلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط محترمه آریا "محمد "محصل دانشکده طب معالجوی آغاز گردید . متعاقبا محترمه پوهنمل دوکتور نجیبه یفتلی رئیس موسس این موسسه پیرامون موضوع همه جانبه صحبت نموده: با ذکر احادیث پیامبر؛ جایگاه زن را منحیث مادر ،همسر خواهر ویک عنصر تاثیر گذار در تربیه فرزند وشخصیت سازی برای خودش وهمنوعانش به تحلیل وبررسی گرفت، وی از متعهد نبودن نهادهای مدافع حقوق زنان در راستای وظایف شان اظهار نگرانی نمود واشتراک کنندگان را به ایجاد تغیر در نوع تفکر وبرخورد شان نسبت به زنان فراخواند. بعدا رحیم الله "کشاف" و عبیدالله "طارق نیازی " استادان دانشکده حقوق این موسسه ضمن بیان وتفسیر تعالیم وآموزه های ارزشمند دینی موضوعات حقوقی وقانونی ای را پیرامون موضوع به اشتراک کنندگان ارائه نمودند. برنامه باجمع بندی توسط نادیه "ساعی" عضو کمیتهء جندر این موسسه پایان یافت.