سیمینار علمی وتحقیقاتی التراساوند، ایکوکاردیو گرافی وفزیولوژی در تالار کنفرانس های مؤسسه تحصیلات عالی زاول برگزار گردید.

2019-12-04

این سیمینار که به همکاری مرکز آموزشی فروتن و اشتراک دها تن اساتید ، کارمندان ومحصلان فاکولته طبی زاول تدویر یافته بود. راجع به تاریخچه وموارد کاربردی التراساوند وایکوکاردیو گرافی معلومات همه جانبه ارایه گردید. نخست دوکتور نجیبه یفتلی رئیس مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی زاول ضمن خوش آمدید؛ پیرامون اهمیت تحقیق صحبت نموده برگزاری اینگونه برنامه ها را برای ارتقا ظرفیت محصلان مهم پنداشت. همچنان پوهاند محمد ناصر فروتن، پروفیسور دوکتور عبدالمحب شریفی ودوکتور عبدالعظیم بهار اساتید پوهنتون طبی کابل به ترتیب درمورد موضوعات فوق‌الذکر پرزینت نمودند و به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارایه کردند. در اخیر پوهنوال دوکتور عبدالسلام نجات رئیس فاکولته طب معالجوی زاول محفل را جمع بندی نمود و از ارایه کنندگان سیمینار ابراز سپاس نمود .