مؤسسه تحصیلات عالی زاول با تدویر سیمینار ازمیلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم گرامی داشت به عمل آورد.

2019-11-07

مؤسسه تحصیلات عالی زاول با تدویر سیمینار ازمیلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم گرامی داشت به عمل آورد. دراین سیمینارکه ده ها تن از اساتید ، کارمندان و محصلان این مؤسسه در آن اشتراک ورزیده بودند، پیرامون تولد، سپری شدن دوره طفولیت ، دوره قبل از بعثت ، نزول اولین آیات قرآنکریم ، مدت زمان دعوت سری وعلنی دوره مکه ، وزندگی آنحضرت (ص) در مدینه، ازجانب استاد ثقافت اسلامی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی ، محترم شمس الدین محمدی معلومات ارایه گردید، همچنین رئیس مؤسسه تحصیلات عالی زاول پروفیسور دوکتور عبدالقوی اشعه، راجع به ارزش والای سیرت نبی وحکمت نزول اولین آیات قرانکریم، بالاخص لفظ علق از منظر پژوهش های طبی صحبت نمود. متعاقباٌ رئیس مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی زاول، دوکتور نجیبه یفتلی در جمع بندی محفل، آگاهی ومطالعه از سیرت رسول اکرم ص وپیروی از ارشادات آنحضرت صلی الله علیه وسلم را یگانه راه سعادت دارین خواند وتاکید نمود که، محصلان عزیز بایست در فراگیری ثقاف اسلامی سهم بارزی را ایفانماید، و با استفاده از سیرت پیامبر اسلام برای قشر جوان در امورات زندگی منحیث الگوی اخلاق نیکو ودیانت بدرخشند.