رویدادهای موسسه تحصیلات عالی زاول

سیمینار تحقیقات وعلمی فزیولوژی،التراساوند وایکو کاردیوگرافی

2019-12-04

قرار است روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۳ سمینار علمی تحت عنوان فزیولوژی،التراساوند وایکو کاردیوگرافی به همکاری مرکزآموزشی فروتن،شرکت صحت اندیشان وپوهنتون زاول دایرگردد، ورود علاقه مندان آزاد می باشد مکان تالار کنفرانسهای موسسه تحصیلات عالی زاول.