کمیته جندر موسسه تحصیلات عالی زاول!

همه افراد اجتماع (چه زن ها و مرد ها) یک زمان روی همین زمین سکونت اختیار نموده وزندگی را بسرمیبرند ودرعین حال ضرورت دارند تا زندگی اجتماعی داشته و بشکل دسته جمعی زیست نمایند. تاحد امکان دست به دست هم داده به کار و کوشش اجتماعی پرداخته واز محصول زحمات خویش بهره مند شوند. وهم ضرورت دارند تا در اجتماع عزت نفس شان احترام شده وهم عزت نفس دیگران را احترم کنند. وبرای این مقصد حق دارند تاشخصیت شان را رشد داده رول ونقش در موارد مناسب کارهای مربوطه به خود واجتماع داشته،تصمیم بهتر اخذ نموده وباعث انکشاف جامعه شان گردند.

هدف از کمیته جندر

وقت از کلمه جندر نام برده میشود هدف عبارت از

✔ نقش و مسولیت های افراد جامعه زنان مردان دختران و پسران.

✔ نقش که از طرف روابط اجتماعی کلتوری مذهبی، سیاسی و اقتصادی برای افراد جامعه داده میشود.

✔ جندر عبارت از شناسایی اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان است. جندر عبارت از اصول و قواعدی است که توسط جامعه اساس گزاری میگردد و تعین کننده نقش وظایف و مسولیت های افراد جامعه است. جندر مسله مهم برای رشد و توسعه اجتماعی بوده و بیشتر روی همسان سازی و توانمند سازی زنان تاکید میکند.

✍ شرح وظایف :

✔ حصول اطمینان از شمولیت حد اقل 30٪ از قشر اناث در برنامه های اموزشی کوتاه مدت و دراز مدت در سطح دانشگاه.

✔ تامین ارتباط و هماهنگی به منظور تبادل تجارب و تشریک مساعی با سایر واحد های جندر با پوهنتون های مرکز.

✔ دایر نمودن ورکشاپ ها و آگاهی دهی در رابطه به ستراتیژی جندر و پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت جنسی.