کتاب خانه موسسه تحصیلات عالی زاول

کتابخانه زاول برای محصلان و فارغان این دانشگاه کتابهای فزیکی و الکترونیکی غنی، ژورنالهای علمی، رساله های علمی و سایر منابع مورد نیاز آموزشی را فراهم میکند. علاوه بر آن فضای کاملا آرام جهت مطالعه و اتاقهای کار انفرادی و بحثهای گروپی نیز در کنار آن درنظر گرفته شده است. محصلان میتوانند از کمپیوتر لبهای مجهز و خدمات کتابخانه. نیز مستفید گردند..

نقش کتابخانه

فراهم سازی محیط مناسب برای مطالعات انفرادی و گروهی؛ فراهم سازی زمینه دسترسی به کتابها، مجموعه های علمی و منابع معتبر که برابر با نیازهای تمامی دیپارتمنتها باشد؛ حصول اطمینان از اینکه تمامی کتابهای مورد نیاز از لحاظ فارمت و موقعیت قابل دسترس اند؛ امانت دادن کتابها برای یک دوره معینه.

Share this product