ارزش های زاول!

ارزش های اصلی دانشگاه زاول:
1. دانش
2. مهارت
3. اخلاق
4. تعهد