موسسه تحصیلات عالی زاول

معرفی محتصر

مؤسسه تحصیلات عالی زاول به تاسیس از مجوز رسمی شماره ۷۳ تاریخ 20/10/1391 مقام وزارت محترم تحصیلات عالی و جواز شماره D– 44278 تاریخ 16 – 10 – 2012 اداره محترم حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) به حیث یک نهاد علمی تحصیلی خصوصی رسماً در افغانستان فعالیت داشته و دارای پوهنحی های طب معالجوی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس، مرکز آموزش زبان های خارجی و همچنان ایجاد سیستم بریجینگ یا متمم تحصیلات که شامل قابلگی، نرسنگ، ستوماتولوژی(دندان)، تکنالوژی طبی(لابراتوار) فارمسی، ایمیجنگ، سونوگرافی وانجیری طبی می باشد.

فعالیت های


طب معالجوي
80%
ستوماتولوژي
75%
بریجنگ ستوماتولوژي
60%
بریجنگ قابلگی
70%
اقتصاد
75%
کمپیوترساینس
90%
حقوق وعلوم سیاسی
80%
برنامه های کوتامدت
65%

استادان دانشگاه زاول

استادان ماه افتخارما هستن