دانشگاه زاول

ارزش‌ها

ارزش‌های دانشگاه زاول

ارزش‌های اصلی دانشگاه زاول طور ذیل خلاصه می‌گردد؛

  • – دانش . -
  • - مهارت. -
  • - اخلاق. -
  • – تعهد. -

دانشگاه زاول © 2019